ABR - Alle Bouwplaats Risico

> Kmo-en-ondernemingen > ABR - Alle Bouwplaats Risico

ABR - Alle Bouwplaats Risico

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico’s te nemen. Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan woning van uw geburen meeverzekerd?

Als bouwheer bent u de enige aansprakelijke voor schade bij uw buren. Met een goede ABR polis hoeft men niet te wachten wie er aansprakelijk is of wie er uiteindelijk moet opdraaien voor de kosten. Discussies hierover gebeuren achteraf wel tussen verzekeraars onderling, ondertussen zijn de slachtoffers reeds vergoed.

 • U krijgt een vergoeding voor alle schade aan uw bouwwerk: storm, brand, diefstal,…
 • Vergoeding van alle materiële schade.
 • Bescherming tegen burenhinder veroorzaakt door werkzaamheden op uw werf.
 • Iedereen die deelneemt aan de werf is verzekerd.

Alle antwoorden op uw vragen verzekering ABR

1. Wat is een bouwheer?

Dat is de persoon voor wie de bouwwerken worden uitgevoerd. Dat kan gaan om een particulier, u bijvoorbeeld, of een privaatrechtelijke rechtspersoon (maatschap of vereniging) of openbare rechtspersoon (Staat, Gewest, …).

2. Wie sluit een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s af?

Omwille van een groot aantal partijen is het soms moeilijk de aansprakelijke te vinden. Een ABR-verzekering zal tussenkomst verlenen zonder op zoek te gaan naar de aansprakelijke. Er is immers 1 verzekering voor de hele werf en de volledige duur van de werken. Eens vastgesteld dat het om een gedekt schadegeval gaat, kan de regeling snel gebeuren.

Onder verzekerden verstaan we alle bouwpartners die zich voor hun activiteiten op de verzekerde werf bevinden: de bouwheer, de hoofd- en onderaannemers, de architecten, de raadgevende ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en stu­diebureaus, de leveranciers, …

We raden wel aan dat de bouwheer de verzekering zelf afsluit. Zo is hij er zeker van dat de verzekering volledig in overeenstemming is met het te bouwen gebouw, de premie tijdig en correct betaald is en alle partijen effectief verzekerd zijn.

3. Wanneer moet ik een verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ onderschrijven?

Wanneer u bouwt of verbouwt moet de verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ worden afgesloten vóór het begin van de werken.

De dekking loopt vanaf de aanvang van de werken. Ook na de voorlopige oplevering blijft u de dekkingen van de verzekering ABR genieten.

Tijdens de onderhoudstermijn ben je verzekerd voor materiële beschadigingen aan de opgerichte verzekerde goederen die zich voordoen tijdens de onderhoudsperiode, ten gevolge van de werken door de verzekerden waartoe ze na de voorlopige oplevering door hun aannemingscontract verplicht zijn.

4. Welke waarde moet worden verzekerd door de bouwheer?

De aangegeven waarden worden door de verzekeringnemer en onder zijn verantwoordelijkheid vastgesteld. Om onderverzekering te vermijden, mogen ze niet lager zijn dan het totaal van de bedragen die worden gefactureerd (btw inbegrepen):

 • door de aannemers of onderaannemers
 • voor de erelonen van uw architect, de adviserend ingenieur, de veiligheidscoördinator en eventuele studiebureaus.

5. Wie is verzekerd?

Alle belanghebbenden zijn verzekerd:

 • uzelf in uw hoedanigheid van verzekeringnemer en als bouwheer
 • de projectontwikkelaar en/of de aanbestedende overheid
 • de vennoten, bestuurders, zaakvoerders, commissarissen, gemachtigden en aangestelden van de verzekerden, wanneer ze handelen in het kader van de uitoefening van hun functies.

Voor zover de bedragen van hun werkzaamheden, activiteiten of diensten inbegrepen zijn in de aangegeven waarde van de werf:

 • de architecten, adviserende ingenieurs en studiebureaus;
 • de veiligheidscoördinator;
 • de aannemers en hun onderaannemers;
 • de leveranciers en andere deelnemers die hierboven niet zijn genoemd.

6. Wat is gedekt tijdens de bouwtermijn?

Een ABR polis voorziet 2 zogenoemde “Afdelingen”

Afdeling 1 – Zaakverzekeringen (materiële schade en diefstal) dekt alle niet uitgesloten schade aan uw bouwwerf 

De ABR-verzekering is een ‘alle risico’s-verzekering’. Elke materiële schade en diefstal is gedekt, behalve wat expliciet wordt uitgesloten.
De verzekerde goederen zijn onder andere de bouwwerken, inclusief de bouwmaterialen en -elementen die erin verwerkt worden, en de uitrustingen (machines, toestellen en installaties).

Afdeling 2 – Aansprakelijkheidsverzekering  : dekt de aansprakelijkheid =  schade aan derden door de werken
Afdeling 2 waarborgt elke mogelijke schade aan derden veroorzaakt door de werken. Het gaat om de aansprakelijkheid waarbij de verzekerden in fout zijn, de zogenaamde foutaansprakelijkheid, en de aansprakelijkheid van de verzekerden waarbij die niet in fout zijn, beter bekend als de foutloze aansprakelijkheid.

Waarborguitbreidingen

Om de polis nog meer aan jouw noden en wensen aan te passen, kun je ervoor kiezen uitbreidingen mee op te nemen in de Bijzondere Voorwaarden.

7. Waarom een plaatsbeschrijving op tegenspraak voorzien vóór het begin van de werken?

 • Om ervoor te zorgen dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering van de ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ kan tussenkomen, bijvoorbeeld in geval van ‘burenhinder’ voor schade veroorzaakt bij uw buren.
 • Om de verzekering voor stoffelijke schade te kunnen inroepen wanneer uw gebouw beschadigd wordt tijdens werken op uw werf. Zonder voorafgaandelijke plaatsbeschrijving wordt de dekking beperkt tot de stoffelijke schade als gevolg van een volledige of gedeeltelijke instorting die te wijten is aan de werkzaamheden.

Vraag de hulp van uw architect voor de opstelling van een plaatsbeschrijving.

8. Wanneer moet ik een brandverzekering afsluiten voor een nieuwbouw?

Gedurende de bouwtermijn is uw nieuwbouw gedekt tegen brand en andere gevaren door uw verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’. Denk eraan om een brandverzekering te onderschrijven zodat ze onmiddellijk kan aanvangen in een van de volgende gevallen:

 • op de einddatum van de werken bepaald in uw contract ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ van de nieuwbouw
 • in geval van ingebruikname of indienststelling van het gebouw
 • op de datum van de voorlopige oplevering.

9. Wat als mijn werken langer duren of meer kosten dan gepland?

Indien het oorspronkelijke ontwerp tijdens de werken wordt gewijzigd of verbeterd met een impact op het budget of de planning van het einde van de werken of de voorlopige oplevering, neem dan contact op met zodat we deze overschrijdingen kan laten dekken mits een bijpremie.

10. Wat is niet gedekt?

Er zijn limieten en uitsluitingen van toepassing.

Bijvoorbeeld:

 • de gevolgen van een handelsfaillissement
 • de verwijlinteresten
 • de financiële verliezen
 • zuiver esthetische schade (bvb verkeerde kleur, afwijkingen in kleuren,..)
 • de schade aan de bestaande of naburige onroerende goederen zonder voorafgaande plaatsbeschrijving (de dekking van de bestaande onroerende goederen zal evenwel beperkt worden tot de stoffelijke schade veroorzaakt door een volledige of gedeeltelijke instorting als gevolg van de werkzaamheden)
 • het verdwijnen of ontbreken van voorwerpen, vastgesteld bij een inventaris
 • niet-accidentele vervuiling
 • opzettelijke schade door een verzekerde;
 • voorzienbare schade;
 • schade door oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;

11. Mag ik de werken zelf uitvoeren of de aannemer helpen?

Op eigen risico. Om gedekt te zijn door de verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door personen die officieel toegang hebben tot het beroep binnen het competentiedomein van deze werken.  Eigen werk (indien u geen aannemer bent) is niet gedekt.

Let ook op bij slopingswerken indien u deze zelf uitvoert!

12. Waarom is er een luik bemiddeling in een verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s”?

Werd het lastenboek niet gerespecteerd? Lopen de werken vertraging op? Dankzij de ’Rechtsbijstand – bemiddeling’ kunt u uw rechten laten gelden in een buitengerechtelijke bemiddeling, een effectieve, snelle en goedkopere conflictoplossing dan een gerechtelijke procedure.

Als onafhankelijke makelaar werken wij samen met verscheidene verzekeringsmaatschappijen.

We zoeken steeds de beste optie voor jou.

© RuwelkaVerzekeringen2022 | Algemene voorwaarden | Cookie Statement | Privacy & Disclaimer | With    by Plenso

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!

Op zoek naar een leuke job?

Solliciteer via Ruben@Ruwelka.be

Met vriendelijke groeten,

Ruben Monstrey